סימ"ת תעשיות

דרישות איכות מספקי סימת תעשיות בע"מ

1.       מטרה:

1.1 נוהל זה מגדיר את דרישות אבטחת האיכות מספקי סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ.

1.2 מסמך זה מפרט דרישות מינימליות, וכל דרישה נוספת שמוגדרת בשרטוט, בהזמנה, ובמסמכים אחרים שיוצמדו להזמנה מחייבים יותר ממסמך זה.

 

2.       מסמכים ישימים:

2.1 תקן איכות  9001:2015 ISO ו/או AS 9100 REV-D   

2.2 רשימת ספקי תהליכים מיוחדים מוסמכים

 

3.       תוכנית האיכות:

3.1   סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ הגדירה 7 רמות הסמכה לספקים :

3.2 רמת הבקרה על כל ספק היא פועל יוצא מרמת ההסמכה של אותו ספק.

3.3  ספקי רמה A , B חייבים להיות מוסמכים לתקני האיכות הבינלאומיים, ולהציג אישור הסמכה תקף.

3.4 ספק חומר גלם, רכיבים, קשיחים, אטמים, ומוצרי גומי למיניהם 

      עבור הלקוחות : תעשייה אווירית, רפא"ל, ואלביט.

     חייב בהספקת תעודות ייצרן מקוריות בלבד , למניעת הספקות פריטים  מזויפים      

הערה - אין קבלן המשנה  רשאי להעביר עבודות שקיבל מסימת לקבלן משנה אחר אלה בידיעתו   

           ואישור של מנהל אבטחת איכות / מנהל פרוייקט של "סימת" תעשיות בע"מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ.

 

4.       רשומות איכות:

4.1 רשומות הנלוות לייצור הפריט כמו למשל : תעודת חו"ג , תגי תהליך , דוח מידות , טיפולים שונים

     צבע , ציפוי ישמרו העותקים המקוריים בתיק פריט מסודר אצל הקבלן המוסמך.

4.2 תג שמיש יוצמד לכל פריט במשלוח כאשר צילום מהתג שמיש ישמר אצל היצרן.

4.3 הספק ישמור את רשומות האיכות (עבור מוצרים תעופתיים, ביטחוניים בלבד) 7 שנים או אחרת

     במידה וצוין בהזמנה שהתקבלה מסימת.

 

5.       דו"ח ביקורת חלק ראשון:

5.1   דו"ח זה יצורף למנת דגמים שתסופק לצורך אישור סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ, לפני תחילת כל יצור סידרתי. הדוח ישקף את ממצאי הדגמים הנ"ל, ואת רמת הביצוע של היצור הסדרתי. הדו"ח יכלול את כל הפרמטרים המיוצרים, אמצעי המדידה, תוצאות המדידה, ותוכנית הדגימה בסדרה.

במידה ולא צוין אחרת יבוצע F.A.I לפי דרישות AS-9102

5.2   מטרת הדו"ח לתאם תוכנית מדידה והבנת רמת הציפיות של סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ מהספק. סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ מתחייבת לאמת ממצאי הדו"ח ולאשרו במהירות האפשרית.

5.3   אישור חומר גלם: יש לשלוח תעודת חומר גלם תעופתי ממקור מערבי העונה לדרישות ההזמנה,עוד לפני תחילת היצור. מחלקת בקרת איכות סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ תאשר בחתימתה את החומר. אנו ממליצים להעביר את התעודה לאישור אפילו לפני רכישתו.

 

6.      תהליכים מיוחדים:

6.1   יש לבצע תהליכים רק אצל קבלני משנה מאושרים, על כן מומלץ לתמחר לפי מחירי ספקים אלו.

6.2   הזמנת רכש התהליכים תכלול תיאור מלא של המוצר, פירוט התקן הנדרש לביצוע, ודרישה לדוחות בשפה עברית/האנגלית, המופנים לחברת סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ.

6.3   למרות שהעבודה מתבצעת ע"י קבלני משנה שהוגדרו ע"י סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ, האחריות על טיב המוצר, הבדיקות והמסמכים היא של ספק הפריט.

6.4   הספק אחראי לבצע תיקוף לתהליכים המיוחדים המיוצרים על ידו בהתאם לדרישות התקנים הישימים או בהתאם לדרישות הלקוח הסופי.

 

7.       סימון:

7.1   החלקים יסומנו ע"פ הנדרש בשרטוט או במפרטים המפורטים ועל פי התקן הישים.

 

8.        אישור חריגה:

8.1   ספק שמעוניין לקבל אישור חריגה במאפייני המוצר יגיש בקשה בכתב. הבקשה תידון בסימת תעשיות בע”מ / טל טכנולגיות ריתוך בע"מ  ותאושר לפי הניתן, בחתימת מנהל הפרויקט.

8.2   כל חריגה ממועד אספקה הנקוב בהזמנה תידרש אישור בכתב ע"י מחלקת תפ"י / מנהל הפרויקט של סימת תעשיות בע"מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ.

8.3   הספק לא יבצע שום שינוי בתהליך הייצור שיגרום לחריגות מדרישות השרטוט.

8.4   במידה והספק רוצה לבצע שינוי כל שהוא בתהליך הייצור הספק יפנה למנהל הפרוייקט ב"סימת"

ורק לאחר אישורו של מנהל הפרוייקט (מכתב חתום ע"י מנהל הפרוייקט) יבצע הספק את שדרש.

 

9.       חומר/כלים/מדידים שברכוש סימת תעשיות בע”מ:

9.1   הספק יוודא קבלת פריטים אלו בשלמות, ויוודא התאמתם לצורכי היצור.

9.2   הספק יזהה את הפריטים כרכוש סימת תעשיות בע”מ, ובעת שיתבקש ימסור נתונים מעודכנים על מצבם.

9.3   מדידים ברכוש סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ יכוילו ע"י הספק ועל חשבונו.

9.4   כל נזק שיגרם על ידי הספק ידווח לסימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ, והמשך שמישותו ייקבע בתאום מנהל בקורת סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ.

 

10.     אריזה שינוע ושימור:

10.1 הספק ימנע מפגיעה כלשהי במוצר בשלבי השינוע, היצור והאחסון.

10.2 החלקים יארזו באופן שימנע קורוזיה ופגיעות מכניות.

10.3 החלקים יארזו באופן שיאפשר אימות ספירת חלקים בסימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ באופן מהיר וודאי.

10.4 על כל אריזה תודבק מדבקה המציינת את מהות המוצר, שם הספק וכמות החלקים המדויקת    

       בחבילה.

10.5 לכל משלוח יצורפו דוחות ביקורת, חשבונית הכוללת את מספר ההזמנה מק"ט ומהד', לפחות.

10.6 במסגרת תהליכי האריזה יוודא הספק אי המצאות גופים זרים (F.O.D) בתוך האריזה.

 

11.   ביקורת מדגמית :

11.1 במידה ולא הוגדר אחרת הספק יבצע ביקורת דגימה עפ"י SQUEGLIA table  AQL 2.5%  C=0  

11.2 במידה והספק מעוניין לבצע שימוש בתוכנית דגימה שונה תועבר התוכנית לאישור המזמין.

       פריטים קריטיים או אופני מפתח יבוקרו בהתאם לדרישות הלקוח הסופי. במידה ולא צוין אחרת

       פריטים קריטיים יבדקו 100% ואופייני מפתח ינוהלו לפי AS-9103

 

12. כניסה לאתר הספק :

12.1 הספק מתחייב לאפשר לאנשי סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ המוסמכים לכך, ו/או לנציג לקוח סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ, ו/או לנציג ממשלתי להיכנס למבנה, ולספק מידע הקשור להזמנות סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ. סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ מתחייב לתאם ביקורים מראש עם הספק.

 

13.   פעולה מתקנת :

13.1 במקרה ונתגלתה אי התאמה (בנושא איכות או עמידה במועדי אספקה) בסימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ או אצל הלקוח הסופי, ישלח לספק דו"ח תקלה. דו"ח  זה ימולא כראוי ויכלול הוכחה לביצוע ניתוח סיבת שורש ופעולה מתקנת.  

13.2 הדו"ח יוחזר לסימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ חתום תוך 14 ימי עבודה לכל היותר.

 

14. ניתוח תקלות ודיווח לסימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ

14.1 ספקי סימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ יבצעו שימוש בכלים סטטיסטים, ובכלים הישימים לניתוח ופתרון תקלות (כגון תרשימי דג ופרטו) עבור אי ההתאמות שהתגלו במוצרים המסופקים לסימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ במסגרת. הספק ישלח לסימת תעשיות בע”מ / טל טכנולוגיות ריתוך בע"מ דיווח רבעוני בנושא.

דרונט בניית אתרים